Nevropsykologiske tjenester og utredninger for privatpersoner samt private- og offentlige instanser (NAV, domstoler, barnevern, forsikringsselskap). Utredningene foretas ved mitt kontor i Trondheim sentrum, eller ved andre lokasjoner etter avtale.

Gutt med oppgaver, utredning

 

Nevropsykologiske utredninger

Kartlegging av kognitive funksjoner ved tilstander som:
– Oppmerksomhet-/konsentrasjonsvansker (medfødte eller påførte)
ADHD/ADD hos barn og voksne
– Lærevansker (språkvansker og ikke-språklige vansker)
– Hodetraumer
– Følgetilstander etter hjerneslag/hjerneblødning
Løsemiddelskade på hjernen (toksisk encefalopati)
– Alkoholrelatert hjerneskade
Demens (tidlig og sen debut)

 

Nevropsykolog og pasient
Trygdesaker

Nevropsykologisk undersøkelse kan brukes for å kartlegge ressurser eller kognitiv funksjonssvikt i forhold til å fungere i jobb på vanlige betingelser.

 

Sakkyndighetsoppdrag for domstolene

Nevropsykologiske utredninger brukes som supplement ved strafferettslige saker for vurdering av tilregnelighet ut fra evnenivå og strafferettslig tilregnelighet ut fra eventuell hjerneskade. Utredninger kan også benyttes ved sivilrettslige saker der man har behov for å få vurdert medisinsk invaliditet etter påført skade eller ervervsmessig invaliditet etter påført skade.

 

Ta kontakt for informasjon og bestilling.

Lagre