• Nevropsykologtjenesten har ikke refusjonsavtale.
    Undersøkelse og tilbakemelding betales i sin helhet av den enkelte, NAV, forsikringsselskap eller andre oppdragsgivere. Det samme gjelder eventuelle reise- og oppholdsomkostninger.
Privatpersoner
  • Timepris kr. 1 300,-
  • En ADHD-utredning koster fra 15 000 kr og oppover. Prisen inkluderer utredning, skåring av tester, rapportskriving og tilbakemeldingssamtale. Ulike tilleggstilstander som psykiske lidelser og somatiske lidelser er forholdsvis vanlig ved ADHD, og totalkostnad avhenger av kompleksiteten i presenterte vansker og hvor mye som må utredes/kartlegges for å konkludere med en diagnose
  • Utredningen inkluderer en gjennomgang av utviklingshistorie, familieforhold, skolefungering, sosial fungering, utdanning- og yrkeshistorikk, kartlegging av somatisk og psykisk helse, ADHD intervju, kartlegging av av humør/psykiske lidelser og kognitiv testing. Supplerende informasjon vedrørende fungering som barn/ADHD symptomer kan være relevant å innhente fra en annen informant.
  • En somatisk undersøkelse hos fastlege er ønskelig å få gjennomført i forkant. Dette for å utelukke somatiske årsaker til vanskene (søvnvansker, mangeltilstander, epilepsi, syns- og hørselsproblemer m.m.). Alternativt kan den gjøres i etterkant (ved behov).
  • Utredningen gjennomføres som regel over 1-2 dager og inkluderer en tilbakemeldingssamtale der man går gjennom resultatene fra undersøkelsen og drøfter støtte- og behandlingstiltak. Man får også en nevropsykologisk rapport/epikrise som oppsummerer resultater fra utredningen og anbefaler videre tiltak.

Ved behov for spesialisterklæringer, ta kontakt for prisoverslag.

Private og offentlige instanser
Mann i samatle med nevropsykolog, utredning

Pris etter avtale.

Betaling

Utredningen betales med faktura.

Avbestilling

Må skje så tidlig som mulig og senest 24 timer i forkant av undersøkelsen.

Ta kontakt for bestilling.